درخواست حواله بانکی
برای ارسال این فرم شما باید با نام کاربری خود وارد سایت شوید
نوع حساب (*)
ورودی نامعتبر
کشور مقصد (*)
Beneficiary name (نام صاحب حساب مقصد) (*)
تنها از حروف انگلیسی a-z استفاده نمایید.
Beneficiary last name (نام خانوادگی صاحب حساب مقصد)
تنها از حروف انگلیسی a-z استفاده نمایید.
Beneficiary Bank Name(بانک مقصد) (*)
تنها از اعداد و حروف انگلیسی a-z استفاده نمایید.
مقدار حواله (*)
ورودی نامعتبر
واحد وجه ارسالی (*)
ورودی نامعتبر
واحد وجه ارسالی
ورودی نامعتبر
شماره حساب بانکی مقصد (*)
تنها از اعداد و حروف انگلیسی a-z استفاده نمایید.
SWIFT/BIC Code (*)
تنها از اعداد و حروف انگلیسی a-z استفاده نمایید.
شماره روتینگ (Routing number)
تنها از اعداد استفاده نمایید.
کد sort
تنها از اعداد استفاده نمایید.
کد IFSC
تنها از اعداد و حروف انگلیسی a-z استفاده نمایید.
کد ملی
ورودی نامعتبر
مطالعه شرایط و قوانین (*)
شما نمی توانید بدون پذیرش شرایط و قوانین درخواست ارسال حواله خود را ثبت نمایید.
ارسال   

ورود کاربران

تبدیل دلار